محمد فلاحی

محمد فلاحی

مدیر بهره برداری

m.falahi@halyco.net

حسن مکاری

حسن مکاری

رئیس منابع انسانی و امور اداری

mokari@halyco.ir

محمد بلبلوند

محمد بلبلوند

رئیس تولید

bolbolvand@halyco.ir

محسن خیمه کبود

محسن خیمه کبود

رئیس تأمین مواد و تدارکات

kheimekabood@halyco.ir

رضا عبادی گلشن

رضا عبادی گلشن

سرپرست توسعه سازمانی

r.ebadi@halyco.net

مهدی جمالی

مهدی جمالی

رئیس فنی

jamali@halyco.ir

مجید سعیدی مهر

مجید سعیدی مهر

رئیس فروش

saedi@halyco.ir

ابوالفضل میانه ساز

ابوالفضل میانه ساز

رئیس انبار و لجستیک

mianehsaz@halyco.ir

علیرضا دادار

علیرضا دادار

رئیس حسابداری

dadar@halyco.ir