محمود شریعتی نیاسر

محمود شریعتی نیاسر

رئیس هیئت مدیره

mshariati@halyco.ir

مهدی کباری

مهدی کباری

نائب رئیس هیئت مدیره

kobari@halyco.ir

محسن ریاحی

محسن ریاحی

عضو هیئت مدیره

riahi@halyco.ir

ناصر شفائی نیک

ناصر شفائی نیک

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

Shafaei@halyco.ir

محمدرضا مروی

محمدرضا مروی

عضو هیئت مدیره

marvi@halyco.ir