خط مشی سیستم مدیریت کیفیت :
ما بر این باوریم که شیوه رهبری، ارتباط با مشتری و مدیریت بهینه سرمایه های انسانی در چارچوب استقرار نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد 2015  : 9001 ISO ،  راهگشای حل مسائل در هر حوزه ای از فعالیت های شرکت است .
شرکت آلیاژگستر هامون به عنوان یکی از تولید کنندگان فروآلیاژ در کشور ، اهـداف کیفـی خـود را بر اساس محـورهای اصلی ذیل پایــه ریزی نمـوده و خـود را متعـهد به اجرای اثربخـش آنها می دانـد:
 
         تلاش در جهت ارائه محصولات باکیفیت ، بمنظور برآوردن نیازها و خواسته های مشتریان و افزایش سهم بازار
         انجام فعالیت های تحقیق و توسعه با هدف ایجاد تنوع در محصولات 
          بهبود مستمر فرآیندها و عملکرد سازمان در راستای افزایش رضایتمندی کلیه ذینفعان
         توسعه آگاهی و دانش کارکنان از طریق آموزش و ارتقاء سرمایه های انسانی بر مبنای صلاحیت و توانمندی
          ترویج فرهنگ یادگیری و مشارکت مستمر کارکنان در حوزه مدیریت ریسک
         تلاش برای تحقق الزامات قانونی در تمامی ابعاد مرتبط با سیستم مدیریت سازمان
 
مدیریت ارشد سازمان متعهد میگردد که به منظور نیل به این اهداف ، تمامی رویه ها، ساختارها، افراد و منابع مالی  را در کنار هم
قرار دهد ، تا بتوانیم در زمان موثر به نتایج مورد انتظار دست یابیم . همچنین اهـداف کیفی سـازمان ، در چهارچوب این خط مشی
 تعیین و بصورت دوره ای در جلسات بازنگری مدیریت،  مورد بازنگری قرار میگیرد و نیز از کـلیه پرسنل انتظـار دارد تمامی تـلاش
خـود را جهت فعالیت در راستـای تحقـق این خـط مشـی مبذول نـمایند.