• میکروسیلیکا:

میکروسیلیکا محصول جانبی در فرایند تولید فروسیلیسیم است که در نتیجه تولید این محصول در داخل کوره قوس الکتریکی به صورت غبار حاصل میگردد.

  • کاربرد های میکروسیلیکا : 

- افزایش مقاومت در برابر سایش ،کاهش نفوذپذیری و مقاومت به خوردگی در بتن و سیمان 
- میکروسیلیکا در مصارف پلیمری 
- تولید بتن های نسوز و صنایع در گدازها 

  • مشخصات فنی میکروسیلیکا:
وزن مخصوص 350 - 400 متر مکعب
بسته بندی بسته های big bag شامل 700 تا 800 کیلوگرم
سطح ویژه 20-25 گرم بر متر مربع
دانسیته فله ای 300-350 مترمکعب بر کیلوگرم
انداره ذرات 45> میکرومتر
شکل کروی
ساختار آمورف
ترکیبات شیمیایی (1) رطوبت - (حداقل %L.O.l (3/5) - C (3) - MgO (1)- Al2O3 (1) - CaO (1/5) - Fe2o3 (2) - SiO2(85