فرم ثبت نام تأمین کنندگان

* فیلد های تلفنی و کد ملی (عددی) را بدون خط فاصله (-) وارد نمایید

1- اطلاعات عمومی تامین کننده

3- مشخصات سهامداران

# نام سهامدار نوع سهامدار درصد سهم حذف

4- زمینه فعالیتهای قابل ارائه

# زمینه فعالیت نام فعالیت ظرفیت تامین/حجم ریالی در سال حذف

5- سوابق کاری

# نام شرکت / پروژه کار فرما مدت همکاری شرح قرارداد حذف

8- نظامها و گواهینامه های ملی و بین المللی کسب شده

# شرح گواهینامه/نظام نام موسسه صادر کننده نوع گواهینامه حذف

9- بارگزاری مدارک